سامانه

معرفی محصول

نام محصول

سامانه توزين قطار در حال حركت (WIM)

هدف محصول

توسعه سامانه اي جهت توزين بار محوري قطار در حال حركت

تاییدیه محصول

معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري

کاتالوگ محصول
عملکرد سامانه

قابلیت ها و روش کار با سامانه

قابلیت ها

قابلیت های نرم افزار