سامانه

معرفی محصول

نام محصول

سامانه پشتيبان مديريت نگهداشت پل

هدف محصول

توسعه سامانه اي جهت نظارت كمي و مديريت پيش بينانه در نگهداري پل ها

تاییدیه محصول

معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري

کاتالوگ محصول
عملکرد سامانه

قابلیت ها و روش روش کار با سامانه

قابلیت ها

قابلیت های نرم افزار