سامانه

معرفی محصول

نام محصول

سامانه پایش دو راهه تحت عبور ترافیک قطار

هدف محصول

توسعه سامانه اي جهت پایش وضعیت سوزن تحت عبور بار قطار

تاییدیه محصول

معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري

کاتالوگ محصول
عملکرد سامانه

قابلیت ها و روش روش کار با سامانه

قابلیت ها

قابلیت های نرم افزار